Vereniging Oud Lunteren

Het museum wordt beheerd door de Vereniging Oud-Lunteren, die is ontstaan uit een Stichting met dezelfde naam.
Die Stichting werd op 1 februari 1974 in het leven geroepen met als voornaamste doel het stationsgebouw voor de slopershamer te behoeden. Toen dat doel in 1979 bereikt was, werd de Stichting omgezet in de Vereniging.

Sinds 1989 is de vereniging Oud-Lunteren eigenaresse van het pand Dorpsstraat 55/Klomperweg 5 in Lunteren, waarin onder meer een expositieruimte is ondergebracht.

De vereniging beschikt over een grote collectie foto’s en ansichtkaarten over Lunteren en heeft veel voorwerpen in bezit, die tijdens wisselende exposities worden getoond.
In de vaste expositie wordt een beeld gegeven van de historie van Lunteren. Diverse aspecten worden behandeld zoals: onderwijs, toerisme, middenstand, boerenleven, archeologie, tehuizen en het buurtbos.

HET BESTUUR

Oud-Lunteren is een vereniging met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan Oud-Lunteren fiscaal af te trekken. In verband met onze ANBI-status is onderstaande informatie openbaar te bekijken op onze website.

Vereniging Oud-Lunteren

De vereniging is verantwoordelijk voor het exploiteren van de Oudheidkamer Lunteren, sinds 2006 officieel geregistreerd als Museum Oud-Lunteren. Sinds 2016 wordt de naam Museum Lunteren gevoerd.

Het museum wordt beheerd door de Vereniging Oud-Lunteren, die is ontstaan uit een Stichting met dezelfde naam.
Die Stichting werd op 1 februari 1974 in het leven geroepen met als voornaamste doel het stationsgebouw voor de slopershamer te behoeden. Toen dat doel in 1979 bereikt was, werd de Stichting omgezet in de Vereniging.

Sinds 1989 is de vereniging Oud-Lunteren eigenaresse van het pand Dorpsstraat 55/Klomperweg 5 in Lunteren, waarin onder meer een expositieruimte is ondergebracht.

De vereniging beschikt over een grote collectie foto’s en ansichtkaarten over Lunteren en heeft veel voorwerpen in bezit, die tijdens wisselende exposities worden getoond.
In de vaste expositie wordt een beeld gegeven van de historie van Lunteren. Diverse aspecten worden behandeld zoals: onderwijs, toerisme, middenstand, boerenleven, archeologie, tehuizen en het buurtbos.

(Art. 2.1 van de statuten van de Vereniging Oud-Lunteren)

De vereniging heeft tot doel het verzamelen van gegevens over het vroegere Lunteren en het voor de komende generaties bewaren en instandhouden van alle daarvoor in aanmerking komende, zich binnen de kadastrale gemeente Lunteren bevindende objecten, die de herinnering aan het vroegere Lunteren levendig houden.

Fiscaal nummer

8053 06 407

Secretariaat Vereniging Oud-Lunteren

Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren

Doelstelling

1. De vereniging heeft ten doel: het in stand houden en exploiteren van een museum waar cultuurhistorie en erfgoed van Lunteren en de omliggende regio, alsmede meer hedendaagse kunst en cultuur, elkaar ontmoeten.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het houden van exposities;
  • het exploiteren van een galerie;
  • het verzorgen van lezingen, rondleidingen en excursies
  • al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

(Art. 3 van de statuten van de Vereniging Oud-Lunteren)

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In 1974 is de Stichting Oud-Lunteren opgericht. In 1979 wordt deze stichting omgevormd tot de Vereniging Oud-Lunteren.

Sinds 1991 is de Vereniging Oud-Lunteren verantwoordelijk voor het exploiteren van de Oudheidkamer Lunteren, sinds 2006 officieel geregistreerd als Museum Oud-Lunteren.
Vanaf 2016 wordt de naam Museum Lunteren gevoerd.
Het Museum Lunteren vormt het culturele centrum van de plaats Lunteren en omstreken. Deze presentatie-, tentoonstellings- en ontmoetingsruimte is tot stand gebracht door de Vereniging Oud-Lunteren.

Het museum beantwoordt aan de definitie, die het International Council of Museums (ICOM) in 1974 heeft vastgesteld, en die luidt:
“Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

De verzameling van Museum Lunteren bestaat uit een omvangrijke collectie oude foto’s en ansichtkaarten uit en over Lunteren.
Dit is een kerncollectie die een link vormt tussen museum en bevolking.
Het museum beschikt over een redelijk uitgebreide verzameling, veelal, gebruiksvoorwerpen. Deze collectie is verkregen uit schenkingen van de bevolking en vormt met name een belangrijk onderdeel van de vaste expositie, daarnaast wordt er bij veel wisselexposities gebruik gemaakt van voorwerpen uit deze collectie. Het gaat dan om exposities die de cultuurhistorie van Lunteren en omgeving betreffen. Verder worden de ca. 4 wisselexposities per jaar aangevuld met tijdelijke bruiklenen van particulieren en andere musea.

Het museum beschikt daarnaast over een interessante verzameling textiel en klederdracht.
De collectie prenten, schilderijen, kaarten e.d. is in opbouw en vormt een mooie aanvulling op het hierboven vermelde.

Het krantenarchief van Lunterse kranten uit de tweede helft van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw wordt met regelmaat geraadpleegd. Hieruit worden ook artikelen of stukjes gebruikt voor de inhoud van het verenigingsblad.

De collectie voorwerpen, ansichtkaarten en foto’s is reeds voor een groot deel ingevoerd in het programma Adlib en is ook reeds voor een deel opgenomen in de Collectie Gelderland en daardoor voor het publiek zichtbaar.

Na de uitbreidingen en renovaties van het gebouw in 2011 en in 2019-2020 is het pand aangepast voor bezoekers met een handicap door het installeren van strapliften, een liftinstallatie vanaf de begane grond naar de eerste etage en een invalidentoilet. Daarnaast is in de nieuwbouw een geavanceerd ventilatiesysteem aangebracht

Er is een educatiecommissie actief, die jaarlijks vele schoolklassen ontvangt en belangrijke historische onderwerpen onder de aandacht brengt zoals de Tweede Wereldoorlog en de Hessenwegen.

Bestuur

VoorzitterVacature-
Secretaris:A. Westernengsecretaris@museumlunteren.nl
Penningmeester:B. Fluitpenningmeester@museumlunteren.nl
Bestuurslid:T. Timmer-
Bestuurslid:J. van Heukelom-
Bestuurslid:Cilia Drok-
Bestuurslid:Vacature-

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en kan alleen aanspraak maken op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. Alle medewerkers zijn vrijwilligers.

Notulen algemene ledenvergadering 2022

Jaarverslag van het bestuur over 2022

Notulen algemene ledenvergadering 2021

Jaarverslag van het bestuur over 2021

Spelt Financiële Adviseurs B.V

tel. 0318-693391

Balans en Winst- en Verliesrekening over het jaar 2022

Balans en Winst- en Verliesrekening over het jaar 2021

De Vereniging is door de Belastingdienst op 24 november 2008 aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Verlenging is in 2009 aangevraagd en verkregen.

IBAN: NL19RABO 0337 501 416

TOP