Doneer

Bedrag

Steun het museum

Geen museum zonder particulier initiatief

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor museum Oud-Lunteren. Voor zijn activiteiten en collectievorming is het museum afhankelijk van particulieren. Het museum dankt in feite zijn bestaansrecht aan particulier initiatief. De gemeente Ede verstrekt subsidie aan het museum zodat het museum zijn basistaken kan uitvoeren. Dankzij genereuze bijdragen van particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen kan het museum veel meer doen zoals de collectie aanvullen, bijzondere tentoonstellingen organiseren en speciale educatieve programma’s aanbieden. Het museum is dankbaar voor elke schenking of erfenis, hoe groot of klein ook.

ANBI-status

Aan vereniging Oud-Lunteren is door de belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/fiscaal nummer: 805306407) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van vereniging Oud-Lunteren zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover dus geen belasting. Daardoor komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. Maar niet alleen het museum heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Op deze pagina vindt u de verschillende vormen van schenken en nalaten.

Schenken met belastingvoordeel

Voelt u zich betrokken bij Oud-Lunteren? Wilt u het museum steunen? Uw steun en betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan onze activiteiten. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld restauraties mogelijk of educatieprojecten, of de aankoop van een stuk dat in de collectie past, maar waarvoor het museumbudget niet toereikend is.

De geefwet

Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht, waarbij periodieke schenkingen aan culturele instellingen zoals museum Oud Lunteren fiscaal aantrekkelijk zijn. Meer informatie over de Geefwet vindt u in het informatieblad dat u hiernaast kunt downloaden.

Periodieke schenking

Wilt u periodiek schenken met belastingvoordeel? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal 5 jaar vast in een onderhandse akte. Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig aftrekbaar, zonder de drempel die hierbij door de belastingdienst wordt gehanteerd.

De periodieke schenking hoeft geen geldbedrag te zijn. Ook een object kan op deze manier aan museum Oud Lunteren geschonken worden. Dit kan, evenals het schenken van een geldbedrag, leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. U krijgt uw belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

Download de overeenkomst periodieke giften (klik hier)

Vul in

02

Vul de overeenkomst periodieke in tweevoud in en onderteken beide exemplaren

Lees door

03

Lees de toelichting met voorwaarden

Stuur op

04

Stuur beide exemplaren van de overeenkomst periodieke giften naar: Museum Oud Lunteren t.a.v. de penningmeester, Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren.

Wij helpen u met invullen

Museum Oud Lunteren stuurt u één van beide exemplaren terug. Als u graag wilt dat het Museum Oud Lunteren de overeenkomst invult, dan doen we dit uiteraard graag. U kunt hiervoor eveneens contact opnemen met onze penningmeester, via administratie@museumlunteren.nl.

Uw voordeel bij een periodieke schenking

Met een periodieke schenking haalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt u dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). De Rijksoverheid wil met de Geefwet giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat u uw gift met 25% mag verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Het voordeel voor Oud Lunteren

Voor museum Oud Lunteren betekent uw periodieke schenking dat het voor langere tijd verzekerd is van uw financiële steun en werkelijk kan investeren in de toekomst.

Eenmalige schenking

Ook een eenmalige gift aan museum Oud Lunteren kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Als meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen is besteed, is het gedeelte daarboven fiscaal aftrekbaar. Daarbij geldt een maximum van 10% van uw inkomen. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.

U kunt uw gift overmaken op IBAN NL19RABO0337501416 t.n.v. Vereniging Oud Lunteren. Alvast dank voor uw bijdrage!

Schenken van objecten

Een eenmalige schenking hoeft geen geldbedrag te zijn. Ook een object kan op deze manier aan museum Oud Lunteren geschonken worden. Dit kan evenals het schenken van een geldbedrag leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Contact

Voor meer informatie, advies en mogelijkheden inzake schenken en nalaten kunt u mailen met onze penningmeester via ons algemene e-mailadres info@museumlunteren.nl

TOP